Podmínky a pravidla soutěže pořádané občanským sdružením SENSEN

Marketingová akce klubů SenSen „Udělej to pro sebe – klubové výlety"

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce klubů SenSen „Udělej to pro sebe – klubové výlety“(dále jen „akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazněupravuje pravidla akce určených spotřebitelům na území České republiky (dále jen jako „pravidla“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 1. Organizátor a pořadatel
  1. Organizátorem akce je nadace: Nadace Charty 77, IČ: 00417904, se sídlem Praha 1, Melantrichova 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 21 (dále jen „organizátor“).
  2. Pořadatelem akce je spolek: SENSEN - občanské sdružení, IČ: 22682309, se sídlem Dolákova 724/12, Bohnice, 181 00 Praha, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 18706 21 (dále jen „pořadatel“).
 2. Termín a místo konání akce:
  1. Akce se uskuteční ode dne 5. 9. 2016 do dne 30. 11. 2016 (včetně) (dále jen „doba konání akce“).
  2. Akce se uskuteční po celé České republice (dále jen „místo konání akce“).
 3. Účastník:
  1. Účastníkem se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky, která splní tato pravidla (dále jen „účastník“) a je členem některého z klubů, které sdružuje spolek pořadatele. (dále jen „soutěžní tým“). Akce se může účastník účastnit pouze, jako člen soutěžního týmu, kterým může být pouze klub, který je členem spolku pořadatele. Individuální účast účastníka není možná.
  2. Celkem se může akce účastnit všech 90 klubů SenSen (pořadatele) – soutěžních týmů.
  3. Každý soutěžní tým si musí před zapojením se do akce určit jednoho člena klubu, který bude komunikovat s pořadatelem a organizátorem za celý soutěžní tým v rámci akce (dále jen „vedoucí člen klubu“).
  4. Každý účastník svojí účastí v akci projevuje, že jeho zdravotní stav mu umožňuje účast na akci a je povinen nakládat si v průběhu celé akce a klubových výletů obezřetně s ohledem na zdravotní stav. Účastníci se nesmí přetěžovat a vše konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.
  5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá, či je povinen vydanou výhru vrátit. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu získání soutěžních fotografií či v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.
  6. Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže nebo soutěžní tým, jehož chování vykazuje známky nekalého, nemorálního, nesoutěžního či podvodného jednání a rovněž tak jednání v rozporu s fair play.
  7. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, cena se nepředá.
 4. Mechanika akce:
  1. Soutěžní tým se zapojí do akce tak, že bude pořádat pěší výlety pro svůj soutěžní tým na zcela libovolných místech v rámci České republiky. Každý výlet musí být odlišný – jeden soutěžní tým by neměl absolvovat dvakrát zcela totožný výlet. Výlet je nutno pořádat a uskutečnit v době konání akce. (dále jen „klubový výlet“)
  2. Podstatou akce je, aby soutěžní tým dosáhl, co nejvíce nachozených kilometrů v rámci všech klubových výletů pořádaných a uskutečněných v době konání akce. Kilometry se počítají veškeré nachozené, tedy na místo i zpět. Do kilometrů není možno započítat jakýkoliv jiný způsob vyjma pěší chůze, není tedy možno například započítat dopravu kolem, koloběžkou, lanovkou, hromadnou dopravu apod. Počet kilometrů se pro účely akce eviduje matematicky zaokrouhleno na dvě desetinná místa – například 5,75 km nebo 10,20 km.
  3. Pro účast v akci je nutné každý klubový výlet zdokumentovat. Dokumentací se rozumí zejména pořízení minimálně tří fotografií z klubového výletu, zápisu výchozího místa a cíle, zápisu nachozených km a stručného popisu klubového výletu. Pro účast na akci je nutné v době trvání akce, nejpozději do dvou týdnů po ukončení akce zaslat úplnou a pravdivou dokumentaci ke každému výletu na e-mail katerina.sodomkova@bariery.cz.
  4. Účastí na této akci a odesláním dokumentace na e-mail dle předchozího odstavce každý účastník a soutěžní tým vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se jimi řídit.
  5. Odesláním dokumentace účastník souhlasí s licenčními ustanoveními dle těchto pravidel a s uveřejněním dokumentace na www.udelejtoprosebe.cz.
  6. Pořadatel a organizátor jsou oprávněni kdykoliv kontrolovat dodržení těchto pravidel a požadovat od soutěžních klubů, resp. od jednotlivých soutěžících podklady k prokázání splnění těchto pravidel (například zaslání originálu dokumentace z klubového výletu apod.) a to po celou dobu trvání akce i po jejím ukončení.
 5. Výhry v akci:
  1. Výhrou v akci je „Den s Davidem Hufem“, který proběhne pro vítězný soutěžní tým. V rámci dne bude probíhat cvičení, po které bude následovat motivační část pro všechny členy klubu soutěžního týmu.
  2. Výhru získává 5 soutěžních týmů s největším počtem nachozených kilometrů v rámci akce (dále jen „výherce“).
  3. V případě, že dojde ke shodě v nachozeném počtu kilometrů (matematicky zaokrouhleno na dvě desetinná čísla), výhru získává ten soutěžní tým, který uskutečnil předmětný výlet v dřívějším termínu.
  4. Výhra je určena pro výherce tedy členy vítězného soutěžního týmu. Výhra je nepřenositelná a nelze ji postoupit na jiný soutěžní tým.
  5. Výhra bude soutěžnímu týmu oznámena e-mailem prostřednictvím vedoucího soutěžního týmu, tedy na e-mail, ze kterého přicházela dokumentace k akci, a to ve lhůtě 2 týdnů po ukončení akce.
  6. Termín, způsob a podmínky předání výhry bude domluven s vedoucím soutěžního týmu prostřednictvím e-mailové adresy. Termín konání Dne s Davidem Hufem bude stanoven následně po oznámení výhry na základě vzájemné dohody s tím, že o termínu rozhoduje pořadatel a organizátor.
  7. Výhra bude v případě splnění všech podmínek akce uskutečněna v dohodnutém termínu. V případě, že se soutěžní tým z jakéhokoliv důvodu nebude moct dohodnout na termínu uskutečnění výhry, ztrácí vítězný soutěžní tým nárok na výhru.
  8. Organizátor vykoná maximálně 3 pokusy se spojit se soutěžním týmem prostřednictvím vedoucího soutěžního týmu pro oznámení výhry a dohodnutí termínu uskutečnění výhry. Pokud se organizátorovi nepodaří kontaktovat vedoucího soutěžního týmu, výhra přechází na další soutěžní tým v pořadí.
  9. Organizátor ani pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody a újmy účastníka vzniklé v místě realizace výhry.
 6. Ustanovení o dílech, licence
  1. Odesláním soutěžní fotografie, popisu výletu, případně jiné dokumentace (dále jen „dílo“) na soutěžní e-mail uděluje soutěžící pořadateli a organizátorovi nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že jsou oprávněni dílo využívat všemi způsoby, zejména k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele, organizátora a třetích osob ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový). Organizátor ani pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem a občanským zákoníkem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona a občanského zákoníku pro jakékoliv další nakládání s dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním díla do soutěže s přiloženými osobními údaji. Organizátor a pořadatel je oprávněn tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Soutěžící účastí v soutěži a odesláním díla do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněn uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody vzniklé v této souvislosti organizátorovi, pořadateli a třetím osobám a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit.
  2. Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý účastník soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že dílo do soutěže zaslané je jeho původním výtvorem. Stejně tak se účastník soutěže zavazuje, že užitím díla dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zobrazených v díle (tj. práva osobnostní), práva majitelů věcí či ochranných známek zobrazených v dílech, atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním díla do soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže je povinen organizátorovi uhradit jakoukoli škodu v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na příslušné výhry.
  3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady zaslaná díla či je bez náhrady dle vlastního uvážení zlikvidovat. Vzhledem k volnému přístupu k zaslaným dílům na internetu neodpovídá pořadatel za jejich případné stažení a užití třetími osobami.
 7. Obecné podmínky akce:
  1. Účastník účastí v této akci prohlašuje, že se akce účastní výhradně na vlastní odpovědnost a pořadatel a ani organizátor akce nenesou žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou v souvislosti s touto akcí (ať již se jedná o škodu na zdraví, či škodu na majetku).
  2. Při přípravě a provádění všech úkonů, buďte prosím maximálně opatrní a důsledně dbejte o ochranu Vašeho zdraví a zdraví všech dalších přítomných osob. Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli úkonů, účastí v akci ani výhrami v akci nebo v souvislosti s nimi. Výherce není oprávněn požadovat od organizátora ani pořadatele akce žádné dodatečné nároky nad rámec poskytnuté výhry.
  3. Organizátor akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v akci. Výsledky akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v akci či výher právní cestou není možné.
  4. Účastník uděluje organizátorovi souhlas s tím, že veškerá dokumentace, zejména obrazové záznamy, které budou v rámci akce zasílány na výše uvedenou e-mailovou adresu, mohou být použity pro komerční účely pořadatele a organizátora a případně třetích osob, a to mj. zveřejněním záznamu na internetu či sociálních sítích.
  5. Na žádost organizátora je výherce povinen potvrdit a doložit předložením občanského průkazu či jinak, že je výhercem a osobou starší 18 let. Doložit na žádost organizátora překročení hranice 18 let platí i pro ostatní členy soutěžního týmu.
  6. Akce se mohou zúčastnit pouze účastníci, kteří splní podmínky pro účast v akci, jak jsou tyto stanoveny v pravidlech. Organizátor akce má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek akce jednotlivými účastníky. Organizátor ani pořadatel nejsou odpovědní za jakékoliv technické problémy související s touto akcí.
  7. Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá na výhru nárok a bude organizátorem z akce vyřazena. Organizátor je oprávněn kdykoliv v průběhu akce rozhodnout o vyloučení kteréhokoliv účastníka akce. Organizátor akce je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit účastníka, a to v případě, že bude mít podezření, že účastník dosáhl výsledku v akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této akce. Toto rozhodnutí organizátora je konečné a bez možnosti odvolání.
  8. Organizátor ani pořadatel akce nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v akci či v souvislosti s uskutečněním výhry.
  9. Účastí v akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat. Současně potvrzuje, že jeho zdravotní stav umožňuje účast v akci.
  10. Účast v akci ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel akce si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a hodnoty.
  11. Organizátor akce si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či akce úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této akce podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.
  12. Účastí v akci vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor a pořadatel jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména a příjmení, pořizovat a uveřejňovat podobizny a obrazové či zvukové záznamy účastníků ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech po dobu 10 let od skončení této akce.
  13. Přihlášením se do akce dává účastník bezplatný souhlas se zpracováním údajů v rozsahu uvedeném v registraci (jméno a příjmení, kontaktní e-mail, telefon, datum narození a kontaktní adresa) pořadatelem, jakožto správcem, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Bere na vědomí, že má práva podle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv má právo obrátit se na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  14. Účastníci akce souhlasí s tím, že jejich jména a příjmení nebo obrazové a zvukové záznamy týkající se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pořízené zejména během uskutečnění výhry mohou být bezplatně zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele akce.
  15. Z akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora, pořadatele a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, cena se nepředá. V případě pochybností, zda se jedná o osobu uvedenou v tomto bodu, rozhoduje o účasti takové osoby v akci výhradně organizátor a/nebo pořadatel.
  16. Úplná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách akce www.udelejtoprosebe.cz.

V Praze dne 19. 8. 2016